تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

معرفي


 به منظور كيفيت بخشي به نظام تصميم سازي و تسريع در فرآيند تصميم گيري شوراي تخصصی، مجمع مشورتي شوراي تخصصی جهت بررسي موارد ارجاعي از سوي شورا و يا رئيس آن، به ریاست دبیر شورای تخصصی و با تركيب زير در دبيرخانه شورا تشكيل مي شود:
1 . دبيران کمیسیون ها و بالاترين مقام مسئول فعاليت هاي قرآني سایر دستگاه هاي عضو شوراي تخصصي
2. سه نفر صاحب نظر قرآني مؤسسات مردمي عضو شوراي تخصصي
3. دو نفر از مديران ارشد دبيرخانه شوراي تخصصي
تبصره1: جلسات مجمع مشورتي حداقل يك بار در هر ماه، برگزار و دستور جلسات آن توسط رئيس مجمع تعيين مي شود.
تبصره2: دبير مجمع مشورتي توسط رئيس مجمع از ميان مديران ارشد دبيرخانه شوراي تخصصی انتخاب مي شود.