تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

اساسنامه صندوق


اساسنامه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی»
مصوبه جلسه 33 مورخ 8/8/1395 شورای توسعه فرهنگ قرآنی – تاریخ ابلاغ: 20/09/1395 شماره ابلاغ: 16077/95/دش

بسم الله الرحمن الرحیم
وَ تَعاوَنوا عَلَی البِرِّ وَ التَّقوی [مائده/ 2]

مقدمه :
در اجرای ماده واحده مصوب جلسه 708 مورخ 9/12/90 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظور تمهید پشتیبانی های اعتباری لازم برای تحقق اهداف، سیاست ها و راهبردهای منشور توسعه فرهنگ قرآنی و ایجاد نظام مشارکت مالی در اجرای اسناد راهبردی اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی و بر اساس مفاد ماده 19 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 4/12/93 مجلس شورای اسلامی، «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی» به شرح مواد این اساسنامه تشکیل می شود:
ماده 1- مشخصات صندوق
1. نام صندوق «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی» است كه در اين اساسنامه به اختصار صندوق ناميده مي‎شود.
2. صندوق زیر نظر شورای توسعه فرهنگ قرآنی فعالیت می کند.
3. صندوق در حکم نهاد عمومی غیردولتی است.
4. مدت فعالیت صندوق از تاریخ تشکیل نامحدود است.
ماده 2- اهداف تشکیل صندوق
1. پشتیبانی مستمر از اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی و مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی
2. هدف مندسازی و هدایت اعتبارات در جهت تحقق اهداف، سیاست ها و راهبردهای منشور توسعه فرهنگ قرآنی
3. تأمین بهینه منابع اعتباری اجرای برنامه ها و اسناد راهبردی اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی
4. جلب مشارکت ملی در اجرای برنامه‌ها و اقدامات مربوط به اسناد راهبردی اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی
ماده 3- نوع فعاليت صندوق
فعاليت صندوق منحصر در جذب و تخصیص منابع اعتباری و مالی به دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی و مؤسسات قرآنی مردمی برای اجرای برنامه های ملی و بین المللی مصوب شورای توسعه فرهنگ قرآنی است و هرگونه هزینه دیگر یا سرمایه‌گذاری اعتبارات صندوق ممنوع است.
تبصره 1- تمامی وجوه صندوق در حسابی که به نام صندوق در بانک دولتی افتتاح مي‎شود نگاهداري و كليه پرداخت‎ها از طریق انتقال وجه به حساب رسمی دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی و مؤسسات قرآنی مردمی مجری برنامه های مصوب بر اساس تفاهم نامه های منعقده فی ما بین شورای توسعه فرهنگ قرانی و دستگاه ها، نهادها و مؤسسات مذکور انجام می شود.
تبصره 2- افتتاح حساب صندوق و هر گونه برداشت از آن با امضای مشترک رئیس صندوق، مدیر مالی صندوق و رئیس کمیته تخصیص و الصاق مُهر صندوق انجام می شود.
ماده 4- منابع صندوق
منابع اعتباری صندوق هر ساله توسط دولت در لایحه بودجه کشور با عنوان «اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی» در قالب کمک پیش بینی و مشمول تبصره 1 از  ماده 1 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوبه 30/4/95 مجلس شورای اسلامی می باشد.
تبصره - صندوق می تواند با تصویب هیأت امنا نسبت به جذب کمک های نقدی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اقدام کند.
ماده 5- اركان صندوق
1. هيأت امنا
2. کمیسیون های تخصصی
3.  کمیته تخصیص
4. رئیس صندوق
5. هیأت بازرسان
ماده 6- تركيب هيأت امنا
هيأت امناي صندوق، اعضاي شوراي توسعه فرهنگ قرآنی مي‎باشند كه رئيس، نایب رئیس و دبیر شورای توسعه، به ترتیب رئيس، نایب رئیس و دبیر هيأت امنا می‌باشند.
ماده 7- جلسات هيأت امنا
جلسات هيأت امنا به صورت عادي و فوق‎العاده تشكيل مي‎شود؛
جلسات عادي حداقل سالي دو بار بنا به دعوت رئيس صندوق تشكيل و با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمي و تصميمات آن با رأي اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر بوده و با امضای رئیس هیأت امنا ابلاغ می‌شود. جلسات فوق‌العاده با درخواست افراد زیر تشکیل می‌شود؛
- رئیس صندوق
- هیأت بازرسان
- کمیته تخصیص
- 5 نفر از اعضای هیأت امنا
ماده 8- وظايف هيأت امنا
1. ‌تعيين سياست‎ها، اولویت ها و خط‎مشي‎ فعاليت صندوق
2. بررسی و تصویب ‌برنامه‌های ملی و بین‌المللی قرآنی ذیل اسناد راهبردی اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی و تعیین سهم اعتبار آن 
3. پیشنهاد اعتبار صندوق به دولت و پیگیری مراحل تصویب آن
4. استماع گزارش‌های کمیته تخصیص و هیأت بازرسان و اتخاذ تصمیم ‌های لازم
5. تصويب دستورالعمل‌های مورد نیاز صندوق و ساختار و ساز و کارهای اجرائی آن
6. تعیین اعضای کمیته تخصیص و هیأت بازرسان و اعضای علی‌البدل
7. انتخاب مدیر مالی از میان افراد پیشنهادی کمیته تخصیص
8. تعیین حسابرس رسمی صندوق
تبصره - حدود وظایف و اختیارات مدیر مالی توسط کمیته تخصیص پیشنهاد و به تصویب هیأت امنا می‌رسد.
ماده 9- رئيس صندوق
دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی رئیس صندوق می‌باشد.
تبصره – ساختار اداری صندوق، زیر نظر رئیس صندوق تشکیل و امکانات و نیروی انسانی آن از طریق دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی تأمین می شود.
ماده 10- وظايف رئيس صندوق
1. اجراي كليه مصوبات هيأت امنا و کمیته تخصیص
2. اداره و هدايت امور اجرايي صندوق در چارچوب اساسنامه و ضوابط مصوب هيأت امنا
3. پيشنهاد دستورالعمل ها و سایر ضوابط به کمیته تخصیص براي تصويب در هیأت امنا
4. تهيه گزارش عملكرد سالانه صندوق و ارائه آن به هيأت امنا براي بررسي و تصويب
5. تهیه و امضای تفاهم‌نامه‌های اجرای برنامه‌های مصوب با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و مؤسسات قرآنی مردمی
ماده 11- کمیسیون های تخصصی
به منظور تحقق اسناد راهبردی اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی و تخصیص برنامه محور اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی، کمیسیون های موضوع ماده 7 منشور توسعه فرهنگ قرآنی، مسئولیت های زیر را بر عهده دارند؛
1. پیشنهاد سیاست‌ها و اولویت ها و خط مشی توزیع اعتبارات صندوق در حوزه تخصصی به هیأت امنا
2. پیشنهاد سهم اعتبارات برنامه‌های ملی و بین المللی قرآنی در حوزه تخصصی و تغییرات آن به هیأت امنا  جهت تصویب
3. تأیید برنامه های تفصیلی دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی و مؤسسات قرآنی مردمی مجری برنامه-های ملی و بین المللی و اعتبار هر یک از آنها در چارچوب مصوبات هیأت امنا و ارائه به کمیته تخصیص
4. نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب در حوزه تخصصی و گزارش آن به هیأت امنا و کمیته تخصیص جهت تخصیص مرحله‌ای اعتبارات
ماده 12- کمیته تخصیص
کمیته تخصیص با ترکیب زیر تحت نظر هیأت امنا تشکیل می‌شود؛
1. دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی
2. دبیران کمیسیون های تخصصی شورای توسعه فرهنگ قرآنی
3. یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی
4. دو نفر صاحب نظر منتخب مؤسسات قرآنی مردمی عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی
5. دو نفر از اعضای حقوقی شورای توسعه فرهنگ قرآنی
6. یک نفر صاحب نظر قرآنی عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی
تبصر1- رئیس، نایب رئیس و منشی کمیته در اولین جلسه کمیته توسط اعضای کمیته برای مدت دو سال انتخاب می شوند.
تبصره2- جلسات کمیته با حضور اکثریت اعضای رسمی و مصوبات آن با رأی اکثریت حضار قطعی و لازم الاجراست.
تبصره 3- مصوبات کمیته توسط رئیس کمیته بصورت کتبی به رئیس صندوق ابلاغ می گردد.
اعضای بند های 3 تا 6 با رأی هیأت امنا به مدت دو سال انتخاب می شوند و عضویت آنان مشروط به عضویت آنان در شورای توسعه فرهنگ قرآنی خواهد بود.
تبصره4- حضور مدیر مالی صندوق در جلسات کمیته تخصیص (بدون حق رأی) الزامی است.
وظایف کمیته تخصیص:
1. پیشنهاد اصول، سیاست‌ها، خط مشی، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی صندوق به هیأت امنا
2.  دریافت برنامه‌های تفصیلی از کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق و تصویب جدول اعتبارات دستگاه ها، نهادها و مؤسسات  و ابلاغ آن به رئیس صندوق جهت اجرا
3. پیشنهاد افراد واجد صلاحیت مسئولیت مدیر مالی صندوق به هیأت امنا
4. ارائه گزارش تخصیص اعتبارات و اجرای برنامه‌های مصوب به هیأت امنا
5. دریافت گزارش اجرای برنامه ها از کمیسیون ها و تصویب پرداخت مرحله ای اعتبارات برنامه ها
6. تعیین بانک عامل صندوق
تبصره 1 – دستورالعمل‌های داخلی کمیته توسط کمیته تدوین و جهت تصویب به هیأت امنا ارائه می‌شود.
تبصره 2 – رئیس کمیته موظف است هر شش ماه یک بار گزارش کار کمیته را تهیه و پس از تصویب در کمیته، برای طرح در هیأت امنا به رئیس هیأت امنا تقدیم کند.
تبصره 3 –  طرح و تصویب اعتبار برای هر یک از برنامه ها در کمیته تخصیص منوط به تأیید قبلی برنامه در کمیسیون های تخصصی یا تصویب هیأت امنا می باشد.
ماده 13-  هیأت بازرسان
هیأت بازرسان صندوق  مرکب از سه نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل می‌باشد که از میان افراد واجد شرایط توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس هیأت امنا برای مدت دو ‌سال منصوب می‌شوند. وظایف بازرسان به شرح زیر است؛
1.  کنترل تطبیق عملکرد ارکان صندوق با سیاست‌ها و دستورالعمل‌های مصوب و ارائه گزارش به هیأت امنا
2.  کنترل تطبیق اعتبارات تخصیص داده شده به دستگاه‌ها اجرایی، نهادهای عمومی و مؤسسات قرآنی مردمی با مصوبات کمیته تخصیص و ارائه گزارش به کمیته تخصیص و هیأت امنا
3. بررسی عملکرد رئیس صندوق و ارائه گزارش به هیأت امنا
4. پیشنهاد حسابرس یا حسابرسان صندوق و نظارت بر عملکرد آنان
تبصره 1 - رئیس هیأت بازرسان توسط اعضای هیأت برای مدت دو سال انتخاب می‌شود.
تبصره 2 - جلسات هیأت امنا و کمیته تخصیص به اطلاع بازرسان رسانده می شود و حضور آنان در این جلسات بلامانع می باشد.
تبصره 3 - کلیه ارکان، دستگاه ها و اجزاء صندوق ملزم به همکاری و ارائه اطلاعات مورد نیاز به هیأت بازرسان و حسابرسان منتخب آنان می‌باشند.
تبصره 4– کلیه هزینه‌های بازرسی، حسابرسی و تهیه گزارش‌های تحلیل از محل اعتبارات صندوق تأمین می‌شود.
تبصره 5 – رئیس و کارکنان صندوق و نیز اعضای کمیته تخصیص نمی توانند عضو هیأت بازرسان باشند.
ماده 14-  حسابرسی
به منظور تحقق اقدامات زیر، امور حسابرسی صندوق از طریق حسابرسان رسمی، زیر نظر هیأت بازرسان صندوق انجام می پذیرد:
1. بررسی و تجزیه و تحلیل اسناد و گزارش های مالی دستگاه‌ها اجرایی، نهادهای عمومی و مؤسسات قرآنی مردمی و تنظیم و ارائه گزارش های حسابرسی به بازرسان
2. حصول اطمینان از رعایت اصول و روش های حسابداری و نیز رعایت قوانین و مقررات مربوطه
ماده 15- سال مالی
1. سال مالی صندوق از ابتدای سال هجری شمسی لغایت پایان اسفندماه همان سال است.
2. کلیه وجوه مانده و تعهدات صندوق در پایان سال به سال بعد منتقل می شود.
3. در مورد وجوه مانده دستگاه ها از محل اعتبارات واگذار شده صندوق در پایان سال مالی، برابر مصوبه هیأت امنا  تصمیم گیری خواهد شد.
ماده 16-  نگهداری و هزینه اعتبارات در دستگاه ها
کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و مؤسسات قرآنی مردمی دریافت کننده اعتبارات صندوق موظفند نسبت به افتتاح حساب مستقل با عنوان «اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی» اقدام و کلیه هزینه های مربوطه را از این حساب انجام دهند.
تبصره – هرگونه هزینه اعتبارات دریافتی دستگاه ها از صندوق، منحصراً بر اساس ضوابط و مقررات مصوب شورای توسعه فرهنگ قرآنی خواهد بود.
ماده 17- انحلال صندوق
انحلال صندوق به پیشنهاد شورای توسعه فرهنگ قرآنی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود. در صورت انحلال، کلیه اعتبارات موجود در صندوق به خزانه واریز و کلیه اسناد و امکانات آن به دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی باز می گردد.
ماده 18-  این اساسنامه با يك مقدمه، 18 ماده و 18 تبصره، در جلسه 33 مورخ 8/8/1395 شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه مصوب جلسات پنجم و شانزدهم مورخ 6/6/1389 و مورخ 2/2/1391 این شورا شد و پس از ابلاغ برای کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و مؤسسات قرآنی مردمی لازم الاجرا است.