تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

دستور العمل سال 94


دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال 1394
موضوع ردیف 15-550000 قانون بودجه سال 1394
مصوب جلسه 25 مورخ 2/12/93 شورای توسعه فرهنگ قرآنی - تاریخ ابلاغ: 27/12/1393 شماره ابلاغ: 19521/93/دش
مقدمه
به منظور جذب و تخصیص اعتبارات ردیف 15-550000 ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور «دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال 1394» به شرح مواد ذیل تعیین می شود:
ماده 1- سیاست ها
1. توسعه مشارکت همگانی برای تحقق چشم انداز تربیت ده میلیون حافظ قرآن کریم
2. ارتقای سواد قرآنی آحاد جامعه مطابق مصوبه اهداف آموزش عمومی قرآن کشور
3. اهتمام به ترویج، فرهنگ سازی و فضاسازی تعلّم و انس با قرآن در اقشار مختلف جامعه خصوصاً در  محیط های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و اماکن عمومی
4. اولویت دادن به برنامه های بلندمدت و فرادستگاهی
5. ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی متخصص امور قرآنی
6. توسعه پژوهش‌های بنیادی و توسعه ای جهت نظام سازی قرآنی و مطالعات کاربردی مبتنی بر اهداف منشور و مصوبه اولویت های پژوهشی مطالعات قرآنی کشور
7. تکمیل و بهینه سازی شبکه تأمین آثار و محصولات قرآنی با استفاده اثربخش از فضای مجازی
8. پرهیز از تصدی‌گری غیرضروری بخش دولتی و توسعه مشارکت مردمی در اجرای برنامه‌ها
9. ابتنای برنامه ها بر مدل کارکردی و ادبیات منشور توسعه فرهنگ قرآنی
10. انحصار هزینه اعتبارات در فعالیت های قرآنی و پرهیز از هزینه در سایر فعالیت های دینی و فرهنگی
ماده 2- کلان‌برنامه‌ها و برنامه‌های ملی
برنامه های ملی ذیل سه کلان برنامه الف. توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی (12 درصد)، ب. توسعه آموزش عمومی قرآن (49 درصد)، ج. توسعه تبلیغ و ترویج قرآن (39 درصد) به صورت زیر تعیین می شود:
ردیف عنوان برنامه ملی کلان برنامه مرتبط
1 استقرار سامانه اطلاعاتی هوشمند مدیریت حوزه تخصصی الف / ب / ج
2 گفتمان سازی ادبیات توسعه فرهنگ قرآنی در حوزه تخصصی الف / ب / ج
3 توانمندسازی و ارتقای سرمایه انسانی حوزه تخصصی الف / ب / ج
4 تدوین، تکمیل و اشاعه سند راهبردی حوزه تخصصی الف / ب / ج
5 طراحی و استقرار مرکز رصد و نظام جامع اطلاعاتی هوشمند توسعه فرهنگ قرآنی الف / ب / ج
6 توسعه مطالعات نظام‌سازی قرآنی با رویکرد تمدن سازی قرآن بنیان الف
7 توسعه مطالعات فرهنگ سازی و مدیریت امور قرآنی کشور الف
8 طراحی، توسعه و ارتقای برنامه های درسی قرآنی در نظام آموزش عالی الف
9 توانمندسازی نیروی انسانی نظام پژوهش و آموزش عالی قرآنی در تعاملات ملی و بین-المللی الف
10 گسترش گفتمان قرآنی اهل بیت علیهم السلام در عرصه علمی ملی و بین المللی الف
11 بازطراحی، توسعه و تحول برنامه های آموزش عمومی قرآن ب
12 اجرای اقدامات طرح ملی حفظ قرآن کریم ب
13 توسعه و تجهیز فضاهای آموزش عمومی قرآن ب
14 حمایت از تولید و عرضه آثار و محصولات قرآنی ج
15 توسعه فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی، فناوری های ارتباطاتی و رسانه ملی ج
16 حمایت از برگزاری مسابقات، نمایشگاه ها، جشنواره ها، محافل و اعزام های تبلیغی ترویجی قرآنی ج
17 حمایت از فرهنگ سازی قرآنی در فضاها و اماکن عمومی ج
18 حمایت از ارتقای جایگاه سرمایه‌های انسانی قرآنی کشور و فعالان قرآنی ج
19 حمایت از توسعه و توانمندسازی نهادهای قرآنی مردمی ج
20 تجهیز و توسعه مراکز تبلیغی ترویجی قرآنی دستگاه‌های اجرایی ج
21 حمایت از توسعه آموزش‌های آزاد تخصصی تبلیغی ترویجی قرآنی ج
22 توسعه فعالیت های فرهنگی‌قرآنی بین المللی با تأکید بر منویات مقام معظم رهبری در نامه به جوانان اروپا و اجرای اقدامات طرح مقابله با اسلام هراسی و اسلام ستیزی ج
تبصره - از سرجمع اعتبارات کلان¬برنامه توسعه آموزش عمومی قرآن چهار درصد ، از سرجمع اعتبارات      کلان¬برنامه توسعه تبلیغ و ‌ترویج قرآن سه درصد و از سرجمع اعتبارات کلان¬برنامه توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی یک درصد کسر و در اختیار کمیته تخصیص اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی قرار می‌گیرد تا پس از ارسال گزارش عملکرد کمیسیون‌ها و دستگاه‌ها، با تصویب کمیته هزینه شود.
ماده 3- اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال 1394 از طریق «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی»
(مصوب جلسه708  مورخ 9/12/1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) مطابق سازوکارهای مندرج در اساسنامه صندوق جذب و تخصیص خواهد یافت.
تبصره 1 - دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی موظف به پیگیری لازم در جهت استقرار صندوق می‌باشد.
تبصره 2 - در صورتی که به تشخیص کمیته تخصیص اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی، امکان جذب اعتبار سهم مشخص¬شده دستگاه¬ها از اعتبارات سال 1393 اجرای منشور (ردیف 14 -550000 قانون بودجه 1393) وجود نداشته باشد، این مبلغ به سرجمع اعتبارات سال 1394 اضافه می¬شود.
ماده 4- هر یک از کمیسیون¬های تخصصی شورای توسعه فرهنگ قرآنی موظفند، حداکثر تا پایان اردیبهشت 94، با تشکیل کمیته‌های تخصصی راهبری برنامه‌های ملی، اقدامات و شناسنامه اقدامات ذیل هر برنامه ملی را تدوین و تصویب کرده و پس از فراخوان عمومی، مجری مناسب برای اقدام را تعیین کرده و جداول اقدامات، مجریان و اعتبار ذیل هر برنامه ملی را به کمیته تخصیص اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی اعلام کنند.
ماده 5- تخصیص اعتبار به برنامه¬ها و اقدامات ملی بر اساس جداول مصوب کمیسیون¬ها بر عهده کمیته تخصیص اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی است که با ترکیب ذیل در دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی تشکیل می‌شود:
1. دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی (رئیس کمیته)
2. دبیران کمیسیون‌های شورای توسعه فرهنگ قرآنی
3. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (به انتخاب شورا)
4. سه نفر از اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی (به انتخاب شورا)
5. دو نفر از مدیران ارشد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی یا دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی (به انتخاب رئیس شورا)
تبصره1- معاون هماهنگی و نظارت راهبردی شورای توسعه فرهنگ قرآنی (به عنوان دبیر کمیته) و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی شورای توسعه فرهنگ قرآنی (به عنوان عضو ناظر) بدون حق رأی در جلسات کمیته حضور خواهند یافت.
تبصره2- جلسات با حضور اکثریت اعضا رسمی بوده و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضر نافذ و قابل اجراست.
تبصره3- غیر از اعضای بند دوم، عضویت اعضایی که چهار جلسه غیبت داشته باشند، در کمیته لغو شده و عضو علی‌البدل انتخاب و جایگزین می‌شود.
تبصره4- عضویت اعضای بند دوم (دبیران کمیسیون‌ها) که چهار جلسه غیبت داشته باشند، در کمیته لغو شده و با پیگیری دبیر کمیته، عضو جانشین توسط رئیس کمیسیون مربوطه معرفی می‌شود.  
ماده 6- مسئولیت نظارت بر اجرای هر برنامه ملی و ارائه گزارش به کمیته نظارت بر تخصیص و هزینه اعتبارات بر عهده کمیسیون تخصصی خواهد بود و دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی نیز بر کلیه فرآیندها نظارت خواهد داشت.
ماده 7- این دستورالعمل در 7 ماده و 7 تبصره در جلسه 25 شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ 2/12/1393 به تصویب رسید.