تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

دستورالعمل سال ۹۳


دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال 1393
موضوع ردیف 14-550000 قانون بودجه سال 1393
مصوبه جلسه 22 مورخ 6/2/1393 شورای توسعه فرهنگ قرآنی – تاریخ ابلاغ: 30/2/1393 شماره ابلاغ: 2728/93/دش

مقدمه
در اجرای ردیف 14-550000 ماده واحده قانون بودجه مربوط به اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال 1393 «دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال 1393» به شرح مواد ذیل تعیین می شود:

ماده 1- سیاست ها
1. اهتمام همگانی به تحقق طرح ملی حفظ قرآن كريم برای اقشار مختلف جامعه
2. تقویت زیرساخت های لازم برای توسعه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی ترویجی قرآنی
3. ارتقای سواد عمومی قرآنی آحاد جامعه مسلمان ایران
4. ترویج تلاوت، تدبر و انس با قرآن کریم در جامعه
5. ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی فعالیت های قرآنی
6. فرهنگ سازی قرآنی در میان اقشار اثرگذار
7. پیشبرد طرح مصوب مقابله با اسلام ستیزی، اسلام هراسی و اهانت به مقدسات الهی در برنامه های بین المللی
8. توانمندسازی پایدار و مشارکت حداکثری نهادهای قرآنی مردمی کشور
9. تمرکز اعتبارات بر اجرای برنامه های قرآنی ملی و بین المللی و پرهیز از تکثر برنامه ها
10. ابتنای برنامه ها بر مطالعه، کارشناسی و تحقیق شایسته

ماده 2- هر یک از کمیسیون های تخصصی شورای توسعه فرهنگ قرآنی موظفند، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه، کلیات برنامه های ملی و بین المللی را در قالب کلان برنامه ها و برنامه های اجرایی پیشنهادی در حوزه تخصصی، همراه با تعیین درصد سهم هر دستگاه، به دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی اعلام کنند.

ماده 3- دستگاه ها موظفند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ برنامه های مصوب نسبت به تدوین و ارائه برنامه-های تفصیلی خود به دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی اقدام کنند.
تصویب کلیات برنامه های ملی و بین المللی اعلامی کمیسیون ها و سهم دستگاه ها در آن و تصویب برنامه‌های تفصیلی دستگاه ها و تعیین سهم اعتبار هر دستگاه و تأیید نهایی گزارش اجرای برنامه ها بر عهده کمیته تخصیص و نظارت بر اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی است که با ترکیب زیر در دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی تشکیل می‌شود:

1. دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی (رئیس کمیته)
2. دبیران کمیسیون‌های شورای توسعه فرهنگ قرآنی
3. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (به انتخاب شورا)
4. دو نفر از اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی (به انتخاب شورا)
5. دو نفر از مدیران ارشد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (به انتخاب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی)

ماده 4- دستگاه های دریافت کننده این اعتبار مجازند تا سقف 20% اعتبار دستگاه، نسبت به جابجایی کمیت برنامه های مصوب اقدام نمایند.

ماده 5- اعتبار ردیف 14 -550000 قانون بودجه 1393، اعتبار هزینه نشده باقی مانده از ردیف 89 -550000 قانون بودجه سال 1390 و اعتبار دریافت شده از ردیف 23-550000 قانون بودجه سال 1392 تماماً به حساب صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی واریز و به برنامه های مصوب کمیته ماده چهار در سال 93 تخصیص   می یابد.

تبصره – سهم مشخص شده دستگاه ها از اعتبارات سال 1392 بر اساس ماده دو دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال 1392 مصوب جلسه 21 مورخ 10/12/1392 شورای توسعه فرهنگ قرآنی، در سرجمع اعتبارات برنامه های سال 1393 محفوظ می ماند.

ماده 6- هر یک از دستگاه ها موظفند جهت دریافت اعتبار خود حساب مستقلی را با عنوان «اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی» افتتاح و از طریق آن برای برنامه های ابلاغی مصوب هزینه کنند.

تبصره - هرگونه پرداخت از این حساب با امضای مشترک رئیس دستگاه (یا معاون اداری و مالی)، بالاترین مقام مسئول فعالیت های قرآنی دستگاه و ذی حساب یا مدیرمالی (در دستگاه های فاقد ذی حساب) انجام می شود.

ماده 7- مسئولیت نظارت و ارزیابی نحوه هزینه کرد اعتبارات و اجرای برنامه ها در دستگاه ها و گزارش آن به کمیته ماده چهار بر عهده دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی است.